Executie bugetara

Execuție bugetară (A.L.O.P.)

Modulul Bugete oferă suport pentru pregătirea, stabilirea şi execuţia bugetară, cu toate fazele implicate. Scopul este de a stabili bugetele generale de venituri şi cheltuieli, defalcate pe surse de finanţare bugetare, pe secţiunile de funcţionare și dezvoltare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate.

Modulul Bugete

 • Indicatorii bugetari sunt definiți într-o structură arborescentă: capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, aliniat. Există posibilitatea de vizualizare a planului si angajamentelor curente pe indicatori bugetari.
 • Pemite înregistrarea tuturor tipurilor de bugete (buget local, credite externe/ interne, nerambursabile, venituri proprii şi subvenţii, integral din venituri proprii, fonduri în afara bugetului local, etc.), atât pentru activitatea proprie cât şi pentru unităţile subordonate.
 • Permite planificarea multianuală a bugetelor respectiv estimarea veniturilor și cheltuielilor pe mai mulţi ani.
Execuție bugetară
 • Asigură existenţa unui nomenclator predefinit care conține întreaga clasificaţie bugetară, economică şi funcţională conform legislaţiei în vigoare, pe secţiuni de dezvoltare şi funcţionare, cu posibilitatea actualizării ulterioare, în funcţie de necesităţi si legislaţie; utilizatorii pot adăuga/ modifica clasificaţia bugetară, în conformitate cu normele în vigoare, inclusiv pot detalia un singur capitol bugetar în mai multe diviziuni specifice unităţii, urmărite separat.
 • Prevederile bugetare se reflectă automat în ALOP, ținand cont de propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele bugetare şi legale, ordonanţări.
 • Permite definirea de bugete pe proiecte de dezvoltare (exemplu: fonduri europene), distinct în cadrul bugetelor uzuale, respectiv urmărirea lor distinctă în raport cu veniturile şi cheltuielile.
 • Asigură întocmirea automată a bugetului consolidat la nivelul unităţii administrativ- teritoriale pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli introduse (propriu şi ale instituţiilor subordonate).
 • Permite actualizarea bugetului (plan inițial, rectificări) pe trimestre și anual, pe tot arborele de indicatori bugetari (cu totaluri pe nivele), cu păstrarea istoricului rectificărilor anterioare pentru posibile consultări ulterioare. Introducerea datelor se face la nivel de alineat bugetar, însumarea pe verticală facându-se automat la nivelul celorlalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.
 • Defalcarea valorilor indicatorilor se face la nivel de trimestru şi de lună pentru a permite comparabilitatea valorilor planificate cu cele realizate.
 • Permite înregistrarea automată a operaţiunilor bugetare în conturile extrabilanţiere de buget (credite bugetare aprobate, credite deschise de repartizat, credite deschise pentru cheltuieli proprii, credite de angajament aprobate, credite de angajament angajate) şi să genereze rapoarte (inclusiv balanţa de verificare pe aceste conturi).
 • Sunt disponibile rapoarte specifice precum: Bugetul consolidat, Anexa 20, Rectificări bugetare, Fișa articolului bugetar.

Modulul A.L.O.P.

Modulul A.L.O.P. organizează evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Modulul asigură urmărirea tuturor angajamentelor pe indicatori bugetari.

 • Angajamentele bugetare/legale și ordonanțările pot fi introduse și numerotate automat/manual. Acestea pot fi introduse global/individual sau pe obiective de investiţii/proiecte/compartimente, pe indicatori bugetari și centre. Există posibilitatea restricţionării introducerii de angajamente bugetare sau ordonanţări la plată dacă nu există prevederi bugetare suficiente. O ordonanţare de plată va putea fi întocmită numai în situaţia în care există angajament bugetar şi legal aprobat sau în situaţia în care există disponibil suficient de credite bugetare deschise.
 • Sunt preluate automat datele din contracte (inclusiv codul CPV), facturi, etc. în angajamente bugetare/propuneri de angajare, ordonanţări.
 • Este posibilă introducerea de documente supuse operaţiunii de control financiar preventiv, cu preluarea acestora în registru;
 • Asigură tratarea vizelor pe angajamente pentru propunere, respectiv angajare/refuz, cu încadrarea lor pe coduri CFP (dupa nomenclatorul aprobat).
 • Permite generarea unui număr unic de identificare în cadrul registrului CFP si posibilitatea actualizării/ ştergerii datelor în cadrul registrului CFP.
 • Oferă posibilitatea de a restricţiona modificarea documentelor dacă acestea au fost deja legate de un capitol de buget, respectiv de clasificaţia bugetară aferentă şi/sau dacă există documente similare emise anterior pentru aceeaşi clasificaţie bugetară.
 • Permite înregistrarea automată a operaţiunilor privind ALOP în conturile extrabilanţiere de buget (angajamente bugetare, angajamente legale) şi generarea rapoartelor (inclusiv balanţa de verificare).
 • Există o serie de rapoarte specifice precum: Angajamente legale, Angajamente bugetare, Registru de Control Preventiv, Anexa 5, 6, 7.

Pin It on Pinterest